10. kesäkuuta 2019

27 § Miten tehdä oikaisuvaatimus?

Kilpailu oikikseen on kovaa ja joka vuosi jo pelkästään pisteen päähän jää useita kymmeniä hakijoita. Käsittelen tässä kirjoituksessa yleisesti oikaisuvaatimusta ja sen laadintaa. Kirjoituksen tukena käytän tiedekunnista ja hallinto-oikeuksista saatuja tietoja sekä omakohtaisia kokemuksiani oikaisuvaatimusten laatimisesta hakijoille. Lähtökohtaisesti alla olevat asiat pätevät yleisesti kaikkiin oikaisuvaatimuksen laatimistilanteisiin eikä vain oikiksen pääsykoetuloksiin.

Pidän oikaisuvaatimusta ja oikaisupyyntöä synonyymeina vaikkakin virallisesti termi on oikaisuvaatimus.


Omat koevastaukset kannattaa tilata


Meni koe miten tahansa ja riippumatta siitä, onko tarkoituksenasi tehdä oikaisuvaatimusta, niin omat koevastaukset kannattaa tilata. Ensinnäkään et voi tietää ennen omiin koevastauksiin perehtymistä, onko sinulla syytä vaatia oikaisua, minkä lisäksi voit vastauksesi lukemalla analysoida koesuoritustasi: kaatuiko koe vastaustekniikkaan, luitko tehtävänannon väärin vai etkö vain osannut vastata kysymykseen. Saat arvokasta tietoa tulevaa pääsykoekevättä varten, sillä suurin virhe, jonka toista tai useampaa kertaa hakevat tekevät, on se, etteivät he halua paneutua omiin vastauksiinsa enää tulosten jälkeen. Tietenkin ymmärrän sen, että raskas kevät ja epäonnistuminen halutaan unohtaa, mutta oman suorituksen läpikäynti on todella hyödyllistä seuraavaa hakukevättä varten. Kirjoitan myöhemmin toisessa kirjoituksessa omien koevastausten analysoinnista tulevaa kevättä silmällä pitäen ja mitä yleisiä kehityskohteita vastauksista yleensä selviää.


Mikä on oikaisuvaatimus?


Yksinkertaisesti todeten oikaisuvaatimuksella pyritään oikaisemaan virheellistä päätöstä.

Opiskelijaksi ottamista koskeva päätös, eli tässä tapauksessa valintatulos, on hallintopäätös. Opiskelijaksi ottamiseen sisältyy julkisen vallan käyttöä, joten se on hallintoasia. Näin ollen myös pääsykokeiden oikaisumenettelyyn soveltuu yleislakina hallintolaki ja erityislakina yliopistolaki. Ylipistolaissa keskeinen pykälä on 82 § Oikaisumenettely.


Minne oikaisuvaatimus tehdään?


Yliopistolain 82.1 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen yliopiston määräämältä toimielimeltä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Käytännössä oikaisuvaatimus kohdistetaan siihen yliopistoon, johon olet hakenut. Esimerkiksi viime vuonna, yhteisvalinnasta huolimatta, jos hait useampaan oikikseen, niin sinun tuli jättää oikaisuvaatimus kaikkiin niihin yliopistoihin, joiden valintaan halusit muutosta. Tarkat ohjeet oikaisuvaatimuksen laatimisesta tänä vuonna löytyvät varmasti viimeistään tulosten saapuessa oikeustieteet.fi -sivustolta.



Milloin oikaisuvaatimus tulee tehdä?


Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta, joten tulosten saapuessa kannattaa toimia nopeasti. Jotta voit tehdä oikaisuvaatimuksen, sinulla täytyy olla kopiot omista vastauksista ja niiden saamisessa saattaa kestää hakijapalveluiden ruuhkautumisen vuoksi. Suosittelen tilaamaan kopiot omista vastauksista heti sinä päivänä, kun se on mahdollista, jotta vastauksiin perehtymiseen ja oikaisuvaatimuksen laatimiseen jää riittävästi aikaa.


Mitä oikaisuvaatimuksessa tulee olla?


Viime vuonna yleisenä ohjeena oli, että oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tuli ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tuli olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Lisäksi oikaisupyynnön liitteenä tuli olla kopiot hakijan koevastauksista, mikäli hakija vetosi tehtävien virheelliseen pisteytykseen.

Yliopistojen omilla sivuilla oli kuitenkin oikaisuvaatimuksille omat ohjeensa, joita tuli noudattaa. Muistakaa siis perehtyä jokaisen yliopiston omiin oikaisuvaatimusohjeisiin, jotka löydätte jo tämän sivun alareunasta: https://www.oikeustieteet.fi/valintatulokset/oikaisumenettely/




Millainen oikaisuvaatimuksen kannattaa olla?


Oikaisuvaatimuksella vaaditaan oikaisua virheeseen. Oikaisun perusteeksi ei riitä vain se, että pyydetään jonkin tehtävän tai tehtävien uudelleentarkastamista, vaan hakijan täytyy pystyä näyttämään, että arvostelussa on tapahtunut jonkinlainen virhe.

Ennen päätöksen tekemistä kannattaa tarkistaa omat vastauksensa ja verrata niitä arvosteluperusteisiin.

Erilaisia perusteita oikaisulle voi olla mm.

 • Pisteesi ovat laskettu väärin.
 • Et ole saanut pistehyvitystä jostakin mallivastauksen kohdasta, vaikka se on vastauksessasi.
 • Arvosteluperusteissa on pisteytetty asioita pääsykoekirjojen ulkopuolelta.
 • Vastauksille varattu vastaustila on ollut liian pieni arvosteluperusteissa edellytetyille asioille.
 • Vastauksesi on oikein, mutta erilainen kuin mallivastauksessa. Tämä on yleistä oikiksen pääsykokeiden essee- ja oikeustapaustehtävissä, sillä hakija on saattanut käyttää hieman erilaista ilmaisua tai jopa vain yhtä erilaista sanaa, joka kuitenkin tarkoittaa samaa kuin mallivastauksen vaihtoehto.
 • Tehtävänanto on epäselvä tai monitulkintainen.

Oikaisuvaatimus kannattaa olla selkeä ja ytimekäs. Olen välillä kuullut lähes 50 sivun pituisista oikaisuvaatimuksista, mutta useimmiten näin pitkään oikaisuvaatimukseen ei ole mitään syytä. Oikaisuvaatimuksesi menestymismahdollisuudet eivät parane automaattisesti pituuden myötä, vaan faktaperustelut ratkaisevat. Lisäksi perustelusi on helpompi ymmärtää, kun ne ovat laadittu ja esitetty selkeästi.

Esimerkiksi viime vuonna laadin kolme oikaisuvaatimusta, joista kaksi johti hakijan pisteiden nousemiseen. Toisen oikaisuvaatimuksen perustelut veivät kuusi sivua rivivälillä 1,5 ja toisen oikaisun perustelut neljä sivua rivivälillä 1,5. Oikaisu voi mennä yhtä hyvin läpi oli sen pituus yksi tai 50 sivua!

Voiko sinulle olla haittaa siitä, että annat luvan käyttää vastauksiasi toisen hakijan oikaisuvaatimuksessa?


Yliopistolain 82.1 §:n mukaan opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. Näin ollen, vaikka tarkastaja olisi alun perin pisteyttänyt kokeesi väärin (sinulle edullisesti), niin toisen hakijan oikaisuvaatimus ei saa johtaa sinulle huonompaan tulokseen. Voit siten esimerkiksi antaa kaverillesi omat koevastauksesi hänen oikaisuvaatimuksensa tueksi, jos siitä on hyötyä.


Maksaako oikaisuvaatimuksen tekeminen?


Jos laadit oikaisuvaatimuksen itse, se maksaa vain omien pääsykoevastausten tilaamisen verran (n. 30 euroa), sillä ilman kopioita vastauksistasi et lähtökohtaisesti pysty laatimaan oikaisua.


Kauan oikaisuvaatimuksen käsittelyssä kestää?


Oikaisuvaatimusten käsittely kestää yleensä 1-2 kuukautta, ja useimmiten tulokset ovat tulleet elokuun aikana.

Tosin Itä-Suomen yliopiston aikataulu on jo selvillä ja sen muutoksenhakulautakunnan kevään 2019 opiskelijavalintoja koskeva kokous on 3.–4.9.2019.


Voiko oikaisuvaatimuksen tuloksesta vielä valittaa?


Jokaisella hakijalla on oikeus saattaa pääsykokeensa arvostelua koskeva asia vielä hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimukseesi annetussa päätöksessä on ohjeet valituksen tekemiseen sekä siihen, mihin hallinto-oikeuteen valitus tulee lähettää.

Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään vuosittain vahvistettava oikeudenkäyntimaksu, joka vuonna 2019 on suuruudeltaan 260 euroa, joten hallinto-oikeuteen valittamisessa on suurempi kuluriski. Maksua ei tosin peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen (= päätös oikaisuvaatimukseen) valittajan eduksi.

Viime vuoden pääsykokeesta tehtyjen valitusten käsittelyssä kesti hallinto-oikeudesta riippumatta yli kuusi kuukautta. Muutamassa tapauksessa käsittely on vielä kesken, joten valitusprosessi ei ole nopeimmasta päästä ja pahimmassa tapauksessa valittaja joutuu varmuuden vuoksi hakemaan yhteisvalinnassa myös seuraavana keväänä hallinto-oikeuden päätöstä odottaessaan.

Hallinto-oikeuden päätös asiaan on lopullinen, joten siitä ei voi enää valittaa eteenpäin.


Yhteenveto


 1. Pyydä tiedekunnalta kopiot omista vastauksistasi heti, kun se on mahdollista. Oikaisua ei lähtökohtaisesti voi laatia ilman omia vastauksia.
 2. Tarkasta vastauksesi laskemalla pisteet ja vertaamalla vastauksiasi mallivastauksiin.
 3. Tutustu huolella oikeustieteet.fi -sivustolta ja yliopistojen sivuilta löytyviin ohjeisiin koskien oikaisuvaatimuksen laatimista.
 4. Pidä oikaisuvaatimus selkeänä ja ytimekkäänä.
 5. Lähetä oikaisuvaatimus määräaikaan mennessä.
 6. Tulokset saapuvat n. 1-2 kuukaudessa.


Jos oikaisuvaatimuksista heräsi jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä esimerkiksi kommenteissa! Kunhan saan vielä tiedekunnista oikaisuvaatimuksia koskevat tilastot, niin koostan ne blogikirjoitukseen, jossa käsittelen sitä, kannattaako oikaisuvaatimuksen laatiminen. 

Enää muutama viikko tuloksiin! 


PS. Blogin ulkoasu on hieman muuttunut, sillä halusin saada siitä hieman selkeämmän. Jos teillä on ulkoasuun jotain kehitysideoita, niin otan ne mielelläni vastaan :) Ulkoasu tosin hakee vielä muotoaan, joten älkää ihmetelkö, jos tulevina viikkoina ulkoasu muuttuu vielä radikaalimmin.



Seuraa tai ota yhteyttä!

 • Facebook-ryhmä oikeustieteellisestä kiinnostuneille: Ryhmä on tarkoitettu kaikille oikikseen hakeville tai siitä kiinnostuneille, jossa voit keskustella kaikesta hakemiseen liittyvästä tai esimerkiksi välivuoden hyödyntämisestä.
 • BlogiUnelmanaOikis  Sähköposti-ilmoitukset uusista kirjoituksista saa päälle sivun oikeasta laidasta "Follow by Email" -kohdasta. Muista sähköpostiosoitteen syöttämisen jälkeen vielä vahvistaa tilaus.
 • Sähköposti: unelmanaoikis@gmail.com Minulle voi vapaasti laittaa kysymyksiä blogiaiheisiin liittyvistä jutuista tai pyytää apua, jos joku muu oikisaiheinen asia mietityttää.
 • Twitter: @IiroRuolahti, jossa twiittailen satunnaisesti erinäisistä aiheista, jonka lisäksi re-twiittaan usein itseäni kiinnostavia juttuja.
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
 • Yhteydenotto- ja palautelomake: Löytyy sivun alareunasta. Jos toivot vastausta yhteydenottoosi, muista jättää lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi.
 • YouTube: Iiro Ruolahti, josta löytyy tällä hetkellä vain yksi video (podcast-jakso koskien opiskelijoiden asumistukea).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti